Hírek

Elérhetőségek

Inárcs nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása a tervezett naperőmű park kapcsán

Inárcs nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása a tervezett naperőmű park kapcsán

Településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása

 

 

Inárcs közigazgatási területén két darab 49,9 MW teljesítményű naperőmű park telepítése tervezett az EZRT-SOLAR FINANCE Kft. és VIRGIN SOLAR Kft. beruházásában. A tervezett létesítmény összesen 155,90 ha-os terület igénybe vételével jár, mely elhelyezésére a 4604 j. Soroksár-Örkény összekötő úttól északra eső, jellemzően erdő- és mezőgazdasági hasznosítású területek adhatnak lehetőséget.

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2019. (I. 30.) Kt. határozatával a támogatta a két naperőmű park létesítését, a beruházás megvalósításának tervezett helyszínét, valamint ennek szerepeltetését a településrendezési eszközökben.

 

Az egyeztetési eljárás meggyorsítása és a fejlesztési elképzelés megvalósíthatósága érdekében Inárcs Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2019. (IV. 30.) Kt. határozatával az érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította és kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a településrendezési eszközök módosítási eljárása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ban meghatározott tárgyalásos eljárásrend speciális szabályai szerint történjen. Ezek szerint a településrendezési eszköz tervezetét, azaz a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítási javaslatát kell a polgármesternek véleményeztetni a partnerekkel. A partnerségi egyeztetés során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntések függvényében a módosított településrendezési eszközök tervezetét kell a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatásához megküldeni, kiegészítve az elkészített megalapozó vizsgálattal és alátámasztó javaslattal, ezzel is gyorsítva az egyeztetés és a tervkészítés folyamatát.

 

A településrendezési eszközök tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményeztettük a partnerekkel a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. Az önkormányzat a településrendezési eszközök tervezetét és a partnerségi egyeztetéshez készült alátámasztó munkarészek összefoglalóját 2019. május 16-án feltöltötte a www.inarcs.hu honlapra

A partnerségi véleményeket 2019. május 17-től 2019. június 6-ig lehetett írásban megtenni. A partnerségi egyeztetés során az önkormányzat 2019. május 29-én lakossági fórumot tartott, ahol az érdeklődök kérdéseket tehettek fel és észrevételeket fogalmazhattak meg. A lakossági fórumról készült jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetést lezáró döntés 1. melléklete. A partnerségi egyeztetés kapcsán beérkezett vélemények a partnerségi egyeztetést lezáró döntés 2. melléklete.

 

A lakossági fórumon és a partnerségi véleményezés során érkezett észrevételek, javaslatok alapján az önkormányzat a beruházás közvetlen környezetében lévő ingatlanok tulajdonosaival egyeztetést kezdeményezett a beruházó részvételével. A partnerségi véleményekben az érintett ingatlanok tulajdonosai védő zöldsávok létesítését kérték a beruházótól, hogy az a naperőmű park kedvezőtlen környezeti, tájképi hatásait mérsékelje. A beruházó az építési terveket figyelembe véve legfeljebb 10 méter szélességben tudja vállalni védőzöldsáv biztosítását, a tervezett kapacitás megtartása mellett. Az egyeztetésen született kompromisszum szerint a településrendezési eszközök módosítási javaslata kiegészült. A 10 méter széles, telken belüli védőzöldsáv a szabályozási terven került jelölésre.

 

A partnerségi egyeztetést a képviselő-testület határozatával lezárta. Ezt követően a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezte az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel.

Az állami főépítész a megfelelő eljárást lefolytatta és az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét megküldte az önkormányzatnak, így a dokumentáció jóváhagyásra kerülhetett.

 

Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. szeptember 10-én megtartott ülésén elfogadta a településszerkezeti terv módosítására vonatkozó határozati javaslatot, valamint a helyi építési szabályzatot módosító rendelettervezetet.

 

Az elfogadott teljes dokumentáció a csatolmányban található.

 

Inárcs, 2019. szeptember 11.

 

 

 

dr. Gál Imre

polgármester

Csatolmány(ok):