Hírek

Elérhetőségek

Magánszemélyek Kommunális adója

Tisztelt Inárcsi Ingatlan Tulajdonosok!

 

2008 január 01-től hatályos Inárcs Község Önkormányzatának 14/2007. (XI. 29.) számú rendelete, amely a magánszemélyek kommunális adójáról szól.

A rendelet kimondja, hogy adóköteles minden az önkormányzat illetékességi területén lévő :

a) a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt:építmény),

b) építési tilalommal nem terhelt beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek),

c) nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti joga

Az adó mértéke

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 2008-2011-ig 6.000.- Ft/év, 2012. január 01-től 12.000.- Ft/év.

A Földhivataltól kapott földkönyv alapján minden fent megnevezett adótárgyra vonatkozóan adóellenőrzést hajtunk végre.

Levelemhez mellékelve megtalálható a bevallási nyomtatvány, amit változás illetve bejelentkezés esetén kérem, szíveskedjenek hivatalom adóosztályára visszajuttatni.                A kitöltésnél a következőkre legyenek figyelemmel:

  • minden esetben írják rá az ingatlan helyrajzi számát

  • amennyiben több tulajdonosa van egy ingatlannak és közülük egy személy vállalja az adó megfizetését, akkor az I. résznél a Megállapodás alapján benyújtott bevallás-t jelöljék be és ebben az esetben töltsék ki a nyomtatvány hátoldalán található MEGÁLLAPODÁS című részt is.

Felhívom figyelmét azon adózóknak is, akik mentességre jogosultak és nem teljesítették bevallási kötelezettségüket, hogy a mentességre jogosító körülmény fennállásától függetlenül kötelesek a nyomtatványt eljuttatni hozzánk. A bevallással egyidejűleg küldjék meg a mentességre jogosító dokumentumok (nyugdíjszelvény, jövedelemigazolások…) másolatát is.

A legfontosabb tudnivalók a magánszemélyek kommunális adójáról:

Az adó alanya

(1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a 2. §-ban megjelölt

építmény vagy telek tulajdonosa, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén nem

magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (a továbbiakban: adózó).

 

Adókötelezettség keletkezése

(1) a) Építmény esetén az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási

engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy a nélkül

használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő

év első napján keletkezik.

b) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását,

az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

c) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

(2) a) Telek esetén az adókötelezettség a földrészlet belterületté minősítését, illetőleg az

építési tilalom feloldását követő év első napján keletkezik.

b) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen az alapterület módosulását, a telek

átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3) Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év

első napján keletkezik. 

Az adómentesség

(1) Adómentes

a) az építési tilalom alatt álló telek, a tilalom hatálya alatt,

b) az önálló beépítésre nem alkalmas terület, amennyiben az nem rendelkezik érvényes

beépítési előírásokkal,

c) a 65 éven felüli nyugdíjas, a tulajdonában lévő egy lakás illetőleg ingatlan után, azon

év január 1. napjától, amikor betölti a 65. életévét, amennyiben nem él egy

háztartásban más keresőképes személlyel,

d) a legalább 50-79%-os vagy az ennél súlyosabb fokú össz-szervezeti

egészségkárosodású személy, illetőleg akinek a családjában 80%-ot elérő vagy az azt

meghaladó össz-szervezeti egészségkárosodást szenvedett eltartott van,

e) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum alatt

van.

(2) Mentesül a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól az a személy, aki az

Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális

ellátásokról szóló 10/2006 (VIII. 10.) önkormányzati rendelete alapján a következő ellátások

valamelyikében részesül:

- aktív korúak elláttása,

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

(3) A mentességek egy adózó esetében csak egy adótárgyra vonatkozóan adhatók. 

Az adó megfizetése, bejelentése és az adóbevallás határideje

(1) Az adózó adókötelezettségét első ízben 2008. március 30-ig a 2008. január 1-jei

állapotnak megfelelően köteles bejelenteni és adóbevallást adni az erre a célra rendszeresített

nyomtatványon.

(2) Az adózó az adókötelezettségében történt változásról (keletkezés, megszűnés) a változást

követő 15 napon belül köteles adóbevallást tenni.

(3) Az adózó adófizetési kötelezettségét minden év március 15-ig és szeptember 15-ig

teljesítheti késedelmi pótlék mentesen.

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet teljes szövegét a www.inarcs.hu oldalon olvashatják.

A bevallást elektronikus formában is benyújthatja az E-önkormányzat portálon keresztül!

Nyomtatványokat a www.inarcs.hu nyomtatványok fül alatt, valamint az Önkormányzatnál személyesen is kérhető.

 


 

 

Befizetéshez használható számlaszámaink változatlanok maradtak:

 

KÖLTSÉGVETÉSI ELSZ. SZÁMLA

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

64400099

30106618

71100017

GÉPJÁRMŰADÓ BESZ. SZÁMLA

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

64400099

30106618

71100062

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BESZ.SZÁMLA

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

64400099

30106618

71100079

TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMLA

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

64400099

30106618

71100141

IDEGEN BEVÉTELEK SZÁMLA

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

64400099

30106618

71100086

KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

64400099

30106618

71100110

EGYÉB BEVÉTELEK BESZ. SZÁMLA

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

64400099

30106618

71100055

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMM. ADÓJA

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

64400099

30106618

71100127

IDEGENFORGALMI ADÓ

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

64400099

30106618

71100093