Hírek

Elérhetőségek

Pályázat pénzügyi- és gazdálkodási csoportvezetői tisztség betöltésére

 
 

Inárcsi Polgármesteri Hivatal

 

                         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Inárcsi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi- és gazdálkodási csoportvezető (gazdasági vezető)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2365 Inárcs, Rákóczi út 4.

 

Ellátandó feladatok:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott gazdasági vezetői feladatok ellátása. A Pénzügyi és Gazdálkodási Csoport munkájának szervezése, irányítása. Az önkormányzat és a hozzátartozó költségvetési szervek éves költségvetéseinek kidolgozása, elkészítése, Képviselő-testület elé terjesztése. A költségvetési beszámolók elkészítése, ellenőrzése. Az önkormányzat költségvetési előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. Gondoskodik a jóváhagyott előirányzatok betartatásáról a település éves költségvetésében. A vagyongazdálkodás körében a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása. A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése. Állami támogatások igénylésének előkészítése, módosítása, elszámolása. A pénzügyi-, gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása; beszámolók elkészítése. Részvétel a pályázatok kidolgozásában; belső kontrollfolyamatok működtetése, fejlesztése; kapcsolattartás a belső ellenőrzéssel, számlavezető pénzintézettel, államkincstárral. A költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. A Képviselő-testület és bizottságai ülésein való részvétel. Felel a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért. Szakmai kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 11. §-ában meghatározott gazdasági vezetői feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Inárcs Nagyközség Önkormányzatának mindenkori illetményalap- és költségvetési rendeletében, a 17/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletében, valamint az Inárcsi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati szabályzatában foglaltak az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felsőfokú végzettség és az Ávr. 12. § (1) bekezdése alapján:
 • a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
 • b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
 • szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel;
 • annak igazolása, hogy nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező, foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • önkormányzatnál szerezett pénzügyi / gazdasági vezetői – legalább 2 év feletti szakmai tapasztalat,
 • ASP rendszer ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázatokat A/4-es méretű, összefűzött, gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kérjük benyújtani, az alább részletezett tartalommal:
 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében és 1. sz. mellékletében foglaltak szerint
 • motivációs levél,
 • végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • a szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy:
 • a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondokság alatt.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Göndör Ákos jegyző nyújt, a 06 29 370-021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Inárcsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2365 Inárcs, Rákóczi út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2370-5/2020. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi- és gazdálkodási csoportvezető (gazdasági vezető).
 • Személyesen: Inárcsi Polgármesteri Hivatal titkársága, Pest megye, 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a polgármester egyetértésével a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 16.

 • Inárcs Nagyközség honlapja - 2020. szeptember 28.
 • Inárcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2020. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.inarcs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.