Hírek

Elérhetőségek

Felhívás!

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Felhívás!

Inárcs Nagyközség Önkormányzata felhívja a település lakosságágnak figyelmét s egyben kéri, hogy az általuk lakott ingatlan és az ingatlan előtti közterület folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról – lehetőség- és igény szerinti virágosításáról – legyenek szívesek gondoskodni.

A rendezett településkép kialakítása és fenntartása valamennyiünk közös érdeke!

Az elmúlt időszakban számos alábbi tartalmú bejelentés érkezett az Önkormányzathoz:

  • az ingatlanokról kinyúló növények ágai akadályozzák a gépjárművek közlekedését,
  • a parlagfű és az egyéb gyomnövények elterjedésével kapcsolatban, melyek nemcsak allergének, de a közlekedést is megnehezítik a járdaszakaszokon,
  • az egyes ingatlanok elhanyagoltságáról, a gaz nagyságáról.

Fontos tudni, hogy:

  • az ingatlan előtti járdaszakasz és az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról/rendszeres, legalább két hetente történő fűnyírásról, beleértve az árkokat is,
  • a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
  • az ingatlanok előtti közterületen lévő növényzet ápolásáról, gallyazásáról, - az utcára kinyúló ágak levágásáról

az ingatlantulajdonosok kötelesek gondoskodni, amit az önkormányzat képviseletében eljáró személy az alábbi felhívásnak megfelelően folyamatosan, fokozottan ellenőrizni fog!

Inárcs Község Önkormányzata a 12/2008. (VIII. 08.) rendelete alapján a település köztisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a közterület-használat szabályairól az alábbi intézkedéseket tartalmazza:

3.§

Az ingatlanok, közterületek tisztántartása

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, továbbá a járda és az úttest közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, kaszálásáról, hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítéséről,

b) az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, rendszeres kaszálásáról, a feliszapolódás megszüntetéséről, az eredeti mélység megtartásával,

c) a járdán felburjánzó növényzet kiirtásáról, valamint a járda és az úttest közlekedésre alkalmassá tételéről, a benyúló ágak és bokrok megfelelő nyesésével,

d) az ingatlan megműveléséről, illetőleg rendben tartásáról, gyomtól (különösen a parlagfűtől és más allergiát okozó gyomnövénytől), gaztól, hulladéktól, vadon élő bokortól való megtisztításáról, rovar- és rágcsáló-mentesítéséről.

(2) Tilos az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv) fás szárú növényzettel (pl. fa, bokor) való beültetése vagy a gyalogos forgalom bármilyen módon történő akadályozása.

(3) Tilos az ingatlanokon keletkezett csapadékvíz közterületre történő kiengedése, kivéve a természetes viszonyokból eredő csapadékvíz kifolyásokat.

(5) Hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jeleken, tömegközlekedési járművek megálló és várakozó helyénél illetve közszolgáltatási felszerelési tárgyakon (pl. vízelzáró csap, gázcsap, csapadékcsatorna lefolyója).

(4) Tilos a csapadékvíz elvezető árkok betemetése, vagy a csapadékvíz árokba jutásának megakadályozása.

(6) A közös tulajdonban lévő ingatlanok előtti közterület tisztántartása a tulajdonosok közös kötelezettsége, amit részleteiben egymás között megállapodásban rögzítenek.

Parlagfű mentesítés

Fentieken túl az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.

Tájékoztatom Önöket, hogy belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv alapján) a növény-és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a felhasználó nem tesz eleget, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezésre (kényszerkaszálás) nem kerül sor, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetén a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságoknak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000.- Ft-tól 5.000.000.- Ft-ig terjed.

A településen élők jelentős többsége fenti kötelességeinek is, időben és megfelelően eleget tett, eleget tesz! Nekik ezúton is köszönettel tartozunk azért, aminek természetesnek kellene mindenki számára lenni, azért, hogy tesznek egészségünkért, az élhető környezetért!

Mindenki kérek, gondolkozzon el, milyen településen szeretne a jövőben élni, hogy ne kelljen a bírságolás eszközéhez nyúlni, hiszen nem ez a cél!

Kérjük a lakosságot, hogy a jogszabályban foglaltakat – mindannyian békés együttélése és egészségének megőrzése érdekében – tartsák be!

dr. Göndör Ákos

jegyző