Hírek

Elérhetőségek

Közérdekű adatok igénylése

kozerdeku

Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésének rendje

 Közérdekű adat: helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

 Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény formája:

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) bárki

  1. szóban
  2. írásban (papír alapon vagy elektronikus úton)

igényt nyújthat be.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

 A szóban előterjesztett igényt arásba kell foglalni a Közérdekű adatok igénylése című formanyomtatvány kitöltésével.

Személyesen előterjeszthető az igény ügyfélfogadási időben (Hétfő: 7:30-17h, Szerda: 7:30-16h, Péntek: 7:30-12:30h) az Ügyfélszolgálaton (2365 Inárcs, Rákóczi u. 4.)

Írásban előterjeszthető az igény a közérdekű adatok igénylése című formanyomtatványon a 2365 Inárcs, Rákóczi u. 4. postai címen, vagy a titkarsag@inarcs.hu email címen vagy elektronikusan az https://epapir.gov.hu oldalon.

Az igénylés a következő formában küldhető el:

      Levélben: 2365 Inárcs, Rákóczi u. 4. Inárcs Nagyközség Önkormányzata

      E-mailben: titkarsag@inarcs.hu e-mail címre

      Elektronikusan: az https://epapir.gov.hu oldalon.

A Hivatalra vonatkozó közérdekű adatok a Hivatal honlapján (www.inarcs.hu) közvetlenül elérhetőek.


A közérdekű adatokkal és információs jogokkal foglalkozó személy:

Kucsák Nikolett GDPR adatvédelmi tisztviselő/DPO [TÜV tanúsítvány száma: TRIC/19/00493]

      Levél: 2365 Inárcs, Rákóczi u. 4. Inárcs Nagyközség Önkormányzata

      E-mail: onkormanyzat@inarcs.hu

      Telefon: 06-29-370-021

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:

A Hivatal az előterjesztett közérdekű adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről az adatot kezelő szervezeti egysége útján gondoskodik.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Hivatal kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Hivatal értesti.

Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű, a beérkezést követő 3 napon belül a Hivatal felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

A Hivatal az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a Hivatalhoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget az igények. Amennyiben az igénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyről az igénylőt tájékoztatni kell .

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Hivatal írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentumok másolatának költségei, amelynek konkrét összegéről az igénylőt a Hivatal az igény teljesítése előtt tájékoztatja.

Adatkezelés

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igénylő személyes adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§ (1a) bekezdésében foglaltak alapján a benyújtástól számított egy évig tárolhatóak, azt követően törlésre kerülnek.

Kérelem elutasítása, jogorvoslat

 Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt 8 napon belül írásban értesíteni kell az igénylőt.

Amennyiben az igénylő az igényben elektronikus levelezési címét is közölte, akkor elektronikus úton is értesíteni kell az igény teljesítésének megtagadásáról.

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása esetén a válasznak az Infotv. 31. §-ában meghatározottak szerinti bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.

Közérdekű adatok újrahasznosítása vonatkozó rendelkezések: 2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról 

A közfeladatot ellátó szervek kizárólag akkor járhatnak el a közadat újrahasznosítása tárgyában, ha a közadat vagy a kulturális közadat újrahasznosítása érdekében kérelmet benyújtó igénylő úgy nyilatkozott, hogy a közadatot vagy a kulturális közadatot újrahasznosítás céljából igényli.
Ha az igénylő nem nyilatkozott, a közfeladatot ellátó szerv az igénylés célját, valamint azt, hogy egy adott igénylés a közadat vagy a kulturális közadat újrahasznosítására vonatkozik-e, nem vizsgálhatja.

 

Az eljárás megindítása, a kérelem előterjesztése:
A közadat újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátását az igénylő írásbeli kérelmével kezdeményezheti.
A kérelmet a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szervnél kell előterjeszteni.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az igénylő arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, hogy a megjelölt közadatokat újrahasznosítás céljára kéri,
b) az igénylő nevét, lakcímét (székhelyét), kapcsolattartásra használt telefonszámát, valamint e-mail címét,
c) az újrahasznosítás céljára igényelt közadat pontos megjelölését,
d) az újrahasznosítás céljára igényelt közadat kívánt formátumát, ideértve az alkalmazni kívánt technikai eszköz és mód megjelölését is,
e) rendszeres rendelkezésre bocsátás igénylése esetén az igényelt rendszerességet.

 

A közfeladatot ellátó szerv a kérelem teljesítése érdekében kezelheti az igénylőnek a rendelkezésre bocsátott személyes adatait.

A kérelem teljesítését - vagy ha ez később teljesül, a 2012. évi LXIII. törvény 15. § szerint megállapított díjak kifizetését - követően a közfeladatot ellátó szerv haladéktalanul törli az igénylő személyes adatait.

 Az adatszolgáltatás térítési díja

Az igényelt közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért, legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költségek mértékéig terjedően, a Hivatal az alábbi költségtérítést állípatja meg:

  1. papír alapon nyújtott színes másolat esetén
  • 130 Ft/másolt A/4es oldal,
  • 260 Ft/másolt A/3as oldal,
  1. papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén
  • 12 Ft/másolt A/4es oldal,
  • 24 Ft/másolt A/3as oldal,

A fizetendő térítési díj összegéről a Hivatal számlát állít ki.

 Amennyiben az adatigénylő a másolatot személyesen veszi át, egyidejűleg annak térítési díját - a számla alapján - a Hivatal házi pénztárában befizetheti.
Amennyiben az adatigénylő nem készpénzzel kíván fizetni, továbbá az adatszolgáltatás nem személyes átvétellel történik, úgy a térítési díj megfizetését a számlához mellékelt átutalási megbízással kell teljesíteni.

Személyes átvétel esetén az átvevőt fel kell kérni, hogy az ügyirat előadói ívén az átadást aláírásával igazolja.