Hírek

Elérhetőségek

Időközi Polgármester Választás 2020

KÖZLEMÉNY

 

Helyi Választási Bizottság 2020.01.08-ai ülésén meghozott határozata:

41_2019.HVB.határozat 

KÖZLEMÉNY

 

Helyi Választási Bizottság 2019.12.16.-ai ülésén meghozott határozatai:

40_2019.HVB.határozat 

39_2019.HVB.határozat

38_2019.HVB.határozat

KÖZLEMÉNY

 

Polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapításáról szóló HVI vezetői határozat az alábbiakban megtekinthető.

HVI vezetői határozat

KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság a mellékelt határozatával Inárcs nagyközségben az időközi polgármester választást 2020. január 19. (vasárnap) napjára tűzte ki.

Helyi Választási Bizottság határozata

 

 

 Tájékoztató a 2020. január 19. napjára kitűzött időközi polgármester-választásról

 

Szavazni kizárólag személyesen, a szavazás napján (2020. január 19-én) 6 órától 19 óráig lehet, abban a szavazókörben, amely a választópolgárnak a választási iroda által megküldött értesítőn szerepel. A választási értesítőt 2019. november 29-éig kézhez kapják a választópolgárok. Ha valaki nem kapott értesítőt, vagy az elvész, megsemmisül, akkor a Helyi Választási Irodától új értesítőt lehet kérni. (Polgármesteri Hivatal 2365 Inárcs, Rákóczi út 4.)

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja. 

Szavazási segítség – mozgóurna igénylése

A választás kitűzése után mozgóurnát kérhetnek azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt korlátozva vannak.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

 

A mozgóurnát a választópolgár a helyi választási irodához

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2020. január 15-én 16 óráig
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. január 17-én 16 óráig
 •  2020. január 17-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. január 19-én 12 óráig

 

az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz

 • meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, 2020. január 19-én, legkésőbb 12 óráig nyújthatja be.

 

A szavazás napján (január 19-én 12 óráig) mozgóurnát attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanabban szavazókörben található, ahol a választópolgár lakik.

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

 

Átjelentkezés

Az időközi polgármester választáson átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon településen van. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2020. január 15-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

A kérelmeket személyesen, levélben, a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) lehet benyújtani. 

Az időközi polgármester választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a külképviseleten való szavazást.

 

Jelöltállítás

A Helyi Választási Iroda legkorábban 2019. november 30-án adja át az igénylő részére az igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az ajánlóívek leadási határideje 2019. december 16. 16 óra

 

Polgármester-választás

A szavazáskor a szavazólapon a polgármesterjelöltek neve nem ABC sorrendben, hanem a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepel. Csak egy jelölt választható! Érvénytelen a szavazat, ha választópolgár egy főnél több polgármesterjelöltre ad le szavazatot.

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

DELEGÁLÁS

Az időközi polgármester választáson a független jelölt, illetőleg a jelöltet állító jelölő szervezet a Helyi Választási Bizottságba, egy-egy tagot, míg a szavazatszámláló bizottságokba két-két tagot bízhat meg (delegálhat).

A delegált tagokat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 30. § (2) bekezdése szerint 2020. január 10-én 16 óráig a Helyi Választási Bizottságba a HVB Elnökénél, a Szavazatszámláló Bizottságokba a Helyi Választási Iroda vezetőjénél kell bejelenteni.

Választási kampány

A választási kampányidőszak 2019. november 30-tól 2020. január 19-én 19 óráig tart.

Megszűnt a kampánycsend intézménye. A választás napján azonban a kampány az alábbi korlátozásokkal gyakorolható:

2020. január 19-én nem folytatható kampánytevékenység

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.  
2020. január 19-én választási gyűlés nem tartható.  
2020. január 19-én politikai reklámot nem lehet közzétenni.
2020. január 19-én a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2020. január 19-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.  

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2020. február 18-án 16.00 óráig köteles eltávolítani.

 

JOGORVOSLATOK

 

Kifogás

 

A HVB dönt

 • az SZSZB tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
 • minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a polgármester-választáshoz kapcsolódik.

 

A HVI tevékenységével kapcsolatban is lehet kifogást benyújtani, ennek elbírálása a HVB hatáskörébe tartozik.

Kifogást benyújthatja:

- a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,

- jelölt, jelölő szervezet,

- az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet

 

A kifogást kizárólag írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet.

 

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 • a jogszabálysértés megjelölését,
 • a jogszabálysértés bizonyítékait,
 • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetén a tevékenység fennállásának teljes ideje alatt be lehet nyújtani kifogást, de legkésőbb a sérelmezett tevékenység megszűnésétől számított 3. napig.

 

A HVB legkésőbb a kifogás beérkezésétől számított 3 napon belül dönt, a határidő 24 órakor jár le.

 

Fellebbezés

 

A HVB határozata ellen irányulhat.

 

Fellebbezést lehet benyújtani:

 • jogszabálysértésre hivatkozással
 • valamint a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen.

 

A fellebbezést benyújthatja az ügyben érintett

 • természetes személy,
 • jogi személy, valamint
 • jogi személyiség nélküli szervezet.

 

A fellebbezést a HVB-nél kell előterjeszteni, úgy, hogy a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül, legkésőbb a 3. nap 16 óráig megérkezzen. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a jogszabálysértés megjelölését, vagy mérlegelésre hivatkozást,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

Helyi Választási Iroda

 

A HVI központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 15. napon lehet fellebbezést benyújtani.

 

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon.

 

A fellebbezést a HVI vezetőjéhez kell benyújtani, aki legkésőbb a beérkezését követő napon dönt:

 • ha a HVI vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja,
 • ha a fellebbezésnek nem ad helyt, felterjeszti a járásbírósághoz.

 

 

Kérem, hogy kísérjék figyelemmel Inárcs nagyközség honlapját (www.inarcs.hu), valamint a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalát (www.valasztas.hu), ahol az időközi polgármester választásról folyamatos tájékoztatást kapnak.

                                                                                         dr. Göndör Ákos

                                                                                               HVI vezető

 

Helyi Választási Bizottság

Elnöke: Szabó Géza

Elnökhelyettese: Heimler Tiborné

Tag: Kosztolányi Pálné

Póttagok: Csonka Lajos

                Kun Józsefné

Megbízott tag:

 

dr. Malik Gábor

 

 

A Helyi Választási Bizottság székhelye: Polgármesteri Hivatal 2365 Inárcs, Rákóczi út 4.

Telefon: 29-370-021/110-es mellék; fax: 29-370-369

Helyi Választási Iroda

Vezetője: dr. Göndör Ákos jegyző

Helyettes vezetője: Pribékné Forgács Ildikó

Tagok: Marosi Magdolna

           Kovács Tímea

           Szondiné Szuromi Mónika

Cím: 2365 Inárcs, Rákóczi út 4.

Telefon: 06-29/370-021/110-es mellék

Fax: 06-29/370-369

E-mail: jegyzo@inarcs.hu; titkarsag@inarcs.hu; igazgatas@inarcs.hu

Jegyzőkönyvvezetők:

 • 1. sz. szavazókör: Szmetana Ildikó
 • 2. sz. szavazókör: Stöckler Virág
 • 3. sz. szavazókör: Pintér Zsolt
 • 4. sz. szavazókör: Kucsák Nikolett

 

Szavazókörök helyszínei, Szavazatszámláló bizottságok tagjai

Ê

1. számú szavazókör – Óvoda, Inárcs, Hunyadi utca 1/A.

 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai

Szavazatszámláló Bizottság póttagjai

Tanácsné Tóth Viktória elnök

Sutus Zoltán

Garajszki Jenőné elnökhelyettes

 

Varró József

 

Megbízott tagok:

 

Kollár Istvánné

 

Makszim Norbert

 

 

2. számú szavazókör - Szociális foglalkoztató, Inárcs, Tűzoltó utca 3.

 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai

Szavazatszámláló Bizottság póttagjai

Kaltenecker Tiborné elnök

Szabados Jánosné

Strupkáné Kulima Mária elnökhelyettes

Reiszki Györgyné

Talapka Istvánné

 

Megbízott tagok:

 

Hájas György Pál

 

Varjú Lászlóné

 

 

3. számú szavazókör - Művelődési Ház, Inárcs, Bajcsy-Zs. út 94.

 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai

Szavazatszámláló Bizottság póttagjai

Gula Ferenc elnök

Kulima István

Prigyeni Gáborné elnökhelyettes

Aranyics Jánosné

Varró Józsefné

 

Nagy Zalánné

 

Megbízott tagok:

 

Herman Gáborné Kisgyörgy Ágnes

 

Szuróczki István

 

 

4. számú szavazókör - Általános Iskola, Fekiács József utca 4.

 

Szavazatszámláló Bizottság tagjai

Szavazatszámláló Bizottság póttagjai

Bárány Lajosné elnök

Táder Rozália

Pelle György elnökhelyettes

Román Krisztina

Harkainé Kárász Ildikó

Tóth Istvánné

Megbízott tagok:

 

Kecskés Zoltán

 

Bogdán Gyöngyi Rózsa