Hírek

Elérhetőségek

Önkormányzati választás 2019

Tisztelt Inárcsi Választópolgárok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását a köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki.

 

A választás napján a községben a Helyi Választási Bizottság és a négy szavazókörben Szavazatszámláló Bizottság működik.

 

1. szavazókör: Óvoda, Hunyadi u. 1/A.

2. szavazókör: Szociális foglalkoztató, Tűzoltó u. 3.

3. szavazókör: Művelődési ház, Bajcsy-Zs. út 94.

4. szavazókör: Iskola, Fekiács J. u. 4.     

 

Szavazni személyesen 06 órától 19 óráig lehet az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

- lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy

                                      - útlevél vagy

                                      - vezetői engedély

vagy - lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány

 

Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

A kérelmeket személyesen, levélben, a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) lehet benyújtani. 

Tájékoztatom Önöket, hogy aki egészségi állapota miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurna igénylés iránti kérelmét

a helyi választási irodához

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig
 •  2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton  2019. október 13-án 12 óráig

az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz

 • meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, 2019. október 13-án, legkésőbb 12 óráig nyújthatja be.

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19 óráig tart.

Megszűnt a kampány csend intézménye. A választás napján azonban a kampány az alábbi korlátozásokkal gyakorolható:

2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.  
  2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.  
  2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
  2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.  

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

 

Jogorvoslatok

 

Kifogás

HVB dönt

 • az SZSZB tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
 • minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a kompenzációs listás, a települési nemzetiségi vagy a polgármester-választáshoz kapcsolódik.

 A HVI tevékenységével kapcsolatban is lehet kifogást benyújtani, ennek elbírálása a HVB hatáskörébe tartozik.

Kifogást benyújthatja:

- a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,

- jelölt, jelölő szervezet,

- az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet

A kifogást kizárólag írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 • a jogszabálysértés megjelölését,
 • a jogszabálysértés bizonyítékait,
 • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetén a tevékenység fennállásának teljes ideje alatt be lehet nyújtani kifogást, de legkésőbb a sérelmezett tevékenység megszűnésétől számított 3. napig.

A HVB legkésőbb a kifogás beérkezésétől számított 3 napon belül dönt, a határidő 24 órakor jár le.

 

Fellebbezés

A HVB határozata ellen irányul.

Fellebbezést lehet benyújtani:

 • jogszabálysértésre hivatkozással
 • valamint a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen.

A fellebbezést benyújthatja az ügyben érintett

 • természetes személy,
 • jogi személy, valamint
 • jogi személyiség nélküli szervezet

A fellebbezést a HVB-nél kell előterjeszteni, úgy, hogy a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül, legkésőbb a 3. nap 16 óráig megérkezzen. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a jogszabálysértés megjelölését, vagy mérlegelésre hivatkozást,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

Helyi Választási Iroda

A HVI központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló  értesítés kézhezvételét  követő  15. napon lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon.

A fellebbezést a HVI vezetőjéhez kell benyújtani, aki legkésőbb a beérkezését követő napon dönt:

 • ha a HVI vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja,
 • ha a fellebbezésnek nem ad helyt, felterjeszti a járásbírósághoz.

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő választási irodához fordulhatnak, illetve a www.valasztas.hu weblapon érhetőek el a hasznos információk. 

 

dr. Göndör Ákos HVI vezető

 

Helyi Választási Iroda  

2365 Inárcs, Rákóczi utca 4.   Telefon/Fax: (29) 370-021

e-mail: jegyzo@inarcs.hu

Tagok:

- dr. Göndör Ákos HVI vezető

- Pribékné Forgács Ildikó HVI vezető helyettes

- Marosi Magdolna

- Szondiné Szuromi Mónika

- Kovács Tímea

- Szmetana Ildikó jegyzőkönyvvezető 1. számú szavazókör

- Stöckler Virág jegyzőkönyvvezető 2. számú szavazókör

- Pintér Zsolt jegyzőkönyvvezető 3. számú szavazókör

- Kucsák Nikolett jegyzőkönyvvezető 4. számú szavazókör

 

Inárcs Nagyközség Helyi Választási Bizottsága

2365 Inárcs, Rákóczi utca 4.   Telefon/Fax: (29) 370-021

e-mail: titkarsag@inarcs.hu

Tagok:

- Szabó Géza HVB elnök

- Heimler Tiborné HVB elnökhelyettes

- Kosztolányi Pálné tag

Póttagok:

- Csonka Lajos

- Kun Józsefné

 

Szavazatszámláló Bizottságok:

1. számú szavazókör Óvoda Inárcs, Hunyadi u. 1/A.

Szavazatszámláló Bizottság Tagjai:

- Tanácsné Tóth Viktória elnök

- Garajszki Jenőné elnökhelyettes

- Varró József

Póttag:

- Sutus Zoltán

 

2. számú szavazókör Szociális foglalkoztató Inárcs, Tűzoltó u. 3.

Szavazatszámláló Bizottság Tagjai:

- Kaltenecker Tiborné elnök

- Strupkáné Kulima Mária elnökhelyettes

- Talapka Istvánné

Póttag:

- Reiszki Györgyné

- Szabados Jánosné

 

3. számú szavazókör Művelődési Ház Inárcs, Bajcsy Zs. út. 94.

Szavazatszámláló Bizottság Tagjai:

- Gula Ferenc elnök

- Prigyeni Gáborné elnökhelyettes

- Varró Józsefné

- Nagy Zalánné

Póttag:

- Kulima István

- Aranyics Jánosné

 

4. számú szavazókör Inárcs, Általános Iskola Fekiács J. u. 4.

Szavazatszámláló Bizottság Tagjai:

- Bárány Lajosné elnök

- Pelle György elnökhelyettes

- Harkainé Kárász Ildikó

Póttag:

- Táder Rozália

- Román Krisztina

- Tóth Istvánné

 

A Helyi Választási Bizottság Döntései a csatolmányokban találhatóak!

 

Helyi Választási Bizottság nyilvános ülése - Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Tanácsterme

Helyi Választási Bizottság nyilvános ülése - Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Tanácsterme