Hírek

Elérhetőségek

Önkormányzati választás 2019

KÖZLEMÉNY

Helyi Választási Bizottság 37/2019.(X.29.) számú határozata a 2019.10.29-én 17 órakor megtartott üléséről.

Helyi Választási Bizottság határozata

 

KÖZLEMÉNY

 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság a mellékelt határozatával Inárcs nagyközségben az időközi polgármester választást 2020. január 19. (vasárnap) napjára tűzte ki.

 

dr. Göndör Ákos

jegyző

 

Helyi Választási Bizottság határozata

 

 

 

 

Választási Eredmények!

 

Helyi Polgármester szavazás eredménye

Helyi képviselő-testületi szavazás eredménye

 

 

Tisztelt Inárcsi Választópolgárok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választását a köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki.

 

A választás napján a községben a Helyi Választási Bizottság és a négy szavazókörben Szavazatszámláló Bizottság működik.

 

1. szavazókör: Óvoda, Hunyadi u. 1/A.

2. szavazókör: Szociális foglalkoztató, Tűzoltó u. 3.

3. szavazókör: Művelődési ház, Bajcsy-Zs. út 94.

4. szavazókör: Iskola, Fekiács J. u. 4.     

 

Szavazni személyesen 06 órától 19 óráig lehet az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

- lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy

                                      - útlevél vagy

                                      - vezetői engedély

vagy - lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány

 

Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

A kérelmeket személyesen, levélben, a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) lehet benyújtani. 

Tájékoztatom Önöket, hogy aki egészségi állapota miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurna igénylés iránti kérelmét

a helyi választási irodához

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16 óráig
 •  2019. október 11-én 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton  2019. október 13-án 12 óráig

az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz

 • meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, 2019. október 13-án, legkésőbb 12 óráig nyújthatja be.

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19 óráig tart.

Megszűnt a kampány csend intézménye. A választás napján azonban a kampány az alábbi korlátozásokkal gyakorolható:

2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.  
  2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.  
  2019. október 13-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
  2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.  

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

 

Jogorvoslatok

 

Kifogás

HVB dönt

 • az SZSZB tevékenysége, döntése elleni kifogásról, valamint a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménnyel kapcsolatos kifogásról,
 • minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni listás, az egyéni választókerületi, a kompenzációs listás, a települési nemzetiségi vagy a polgármester-választáshoz kapcsolódik.

 A HVI tevékenységével kapcsolatban is lehet kifogást benyújtani, ennek elbírálása a HVB hatáskörébe tartozik.

Kifogást benyújthatja:

- a központi névjegyzékben szereplő választópolgár,

- jelölt, jelölő szervezet,

- az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet

A kifogást kizárólag írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 • a jogszabálysértés megjelölését,
 • a jogszabálysértés bizonyítékait,
 • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz. Folyamatosan fennálló tevékenység esetén a tevékenység fennállásának teljes ideje alatt be lehet nyújtani kifogást, de legkésőbb a sérelmezett tevékenység megszűnésétől számított 3. napig.

A HVB legkésőbb a kifogás beérkezésétől számított 3 napon belül dönt, a határidő 24 órakor jár le.

 

Fellebbezés

A HVB határozata ellen irányul.

Fellebbezést lehet benyújtani:

 • jogszabálysértésre hivatkozással
 • valamint a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen.

A fellebbezést benyújthatja az ügyben érintett

 • természetes személy,
 • jogi személy, valamint
 • jogi személyiség nélküli szervezet

A fellebbezést a HVB-nél kell előterjeszteni, úgy, hogy a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül, legkésőbb a 3. nap 16 óráig megérkezzen. A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben lehet benyújtani.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

 • a jogszabálysértés megjelölését, vagy mérlegelésre hivatkozást,
 • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
 • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

Helyi Választási Iroda

A HVI központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló  értesítés kézhezvételét  követő  15. napon lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet elbíráló döntése ellen legkésőbb az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül lehet fellebbezést benyújtani, de legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon.

A fellebbezést a HVI vezetőjéhez kell benyújtani, aki legkésőbb a beérkezését követő napon dönt:

 • ha a HVI vezetője a fellebbezésnek helyt ad, a névjegyzéket módosítja,
 • ha a fellebbezésnek nem ad helyt, felterjeszti a járásbírósághoz.

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő választási irodához fordulhatnak, illetve a www.valasztas.hu weblapon érhetőek el a hasznos információk. 

 

dr. Göndör Ákos HVI vezető

 

Helyi Választási Iroda  

2365 Inárcs, Rákóczi utca 4.   Telefon/Fax: (29) 370-021

e-mail: jegyzo@inarcs.hu

Tagok:

- dr. Göndör Ákos HVI vezető

- Pribékné Forgács Ildikó HVI vezető helyettes

- Marosi Magdolna

- Szondiné Szuromi Mónika

- Kovács Tímea

- Szmetana Ildikó jegyzőkönyvvezető 1. számú szavazókör

- Stöckler Virág jegyzőkönyvvezető 2. számú szavazókör

- Pintér Zsolt jegyzőkönyvvezető 3. számú szavazókör

- Kucsák Nikolett jegyzőkönyvvezető 4. számú szavazókör

 

Inárcs Nagyközség Helyi Választási Bizottsága

2365 Inárcs, Rákóczi utca 4.   Telefon/Fax: (29) 370-021

e-mail: titkarsag@inarcs.hu

Tagok:

- Szabó Géza HVB elnök

- Heimler Tiborné HVB elnökhelyettes

- Kosztolányi Pálné tag

Póttagok:

- Csonka Lajos

- Kun Józsefné

 

Szavazatszámláló Bizottságok:

1. számú szavazókör Óvoda Inárcs, Hunyadi u. 1/A.

Szavazatszámláló Bizottság Tagjai:

- Tanácsné Tóth Viktória elnök

- Garajszki Jenőné elnökhelyettes

- Varró József

Póttag:

- Sutus Zoltán

 

2. számú szavazókör Szociális foglalkoztató Inárcs, Tűzoltó u. 3.

Szavazatszámláló Bizottság Tagjai:

- Kaltenecker Tiborné elnök

- Strupkáné Kulima Mária elnökhelyettes

- Talapka Istvánné

Póttag:

- Reiszki Györgyné

- Szabados Jánosné

 

3. számú szavazókör Művelődési Ház Inárcs, Bajcsy Zs. út. 94.

Szavazatszámláló Bizottság Tagjai:

- Gula Ferenc elnök

- Prigyeni Gáborné elnökhelyettes

- Varró Józsefné

- Nagy Zalánné

Póttag:

- Kulima István

- Aranyics Jánosné

 

4. számú szavazókör Inárcs, Általános Iskola Fekiács J. u. 4.

Szavazatszámláló Bizottság Tagjai:

- Bárány Lajosné elnök

- Pelle György elnökhelyettes

- Harkainé Kárász Ildikó

Póttag:

- Táder Rozália

- Román Krisztina

- Tóth Istvánné

 

A Helyi Választási Bizottság Döntései a csatolmányokban találhatóak!

 

Helyi Választási Bizottság nyilvános ülése - Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Tanácsterme

Helyi Választási Bizottság nyilvános ülése - Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Tanácsterme