Hírek

Elérhetőségek

Ösztöndíj pályázat középiskolai tanulmányokat folytató tanulók számára

Ösztöndíj pályázat középiskolai tanulmányokat folytató tanulók számára

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az  Inárcsi Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete alapján ezennel kiírja az Inárcsi Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj pályázatot középiskolai tanulmányokat folytató tanulók számára a 2021/2022. tanévre vonatkozóan

 1. A pályázat célja:

A Inárcsi  Tanulmányi Ösztöndíj célja az Inárcson élő, kiemelkedően tehetséges középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányainak anyagi támogatása.

 2. A pályázók köre:

 Az Inárcsi Tanulmányi Ösztöndíjra olyan középiskolai tanulmányokat folytató tanuló nyújthat be pályázatot, aki

- Inárcs Nagyközség közigazgatási területén legalább két éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Inárcson él,

- nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytat, és az ösztöndíj odaítélését megelőző legutóbbi iskolai tanév végi bizonyítványa kitűnő vagy legfeljebb két tantárgyból 4-es eredményt ért el.

- pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet (0. évfolyam, nyelvi előkészítő osztály elvégzését követően nincs lehetőség pályázat benyújtására)

 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

 Személyesen vagy postai úton:  Inárcsi Polgármesteri Hivatal

Cím: 2365 Inárcs, Rákóczi út 4.

 

Pályázat benyújtási határideje: 2021. szeptember 15.

 

A döntésre történő előkészítés során az előírt pályázati anyagban észlelt hiány esetén, írásbeli hiánypótlási felhívás kerül megküldésre a pályázó részére, a hiánypótlás teljesítési határidejének kitűzésével. A hiánypótlás határideje 5 nap. A határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

 

4. A pályázat kötelező mellékletei:

 - a pályázó lakcímének igazolása, mely szerint Inárcs közigazgatási területén legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint életvitelszerűen Inárcson él. (Életvitelszerű tartózkodást jelen kiírás 1. számú mellékletében szereplő „Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról” nyomtatvány kitöltésével igazolható),

- a tanulmányok folytatását, a tanulmányi jogviszony igazolását, valamint a tanulmányi eredményt igazoló dokumentum,

- a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklődési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő részletes életrajz,

- a pályázathoz szükséges kitöltve és aláírva benyújtani a jelen kiírás 2. sz. melléklete szerinti Pályázati Adatlapot

 A pályázó, döntése szerint, megfogalmazhatja elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a községgel, segíteni az Önkormányzat munkáját, elsősorban ifjúsági területen. A pályázat ezen melléklete nem minősül bírálati szempontnak., azonban a pályázó leírhatja elképzeléseit Inárcs ifjúsági életének élénkítése céljából.

 

5. A pályázat elbírálása

 A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró pályázatokat bíráló bizottság, Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Integrált Hatáskörű Bizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) jogosult. A pályázatok döntésre történő előkészítő munkálatait a Polgármesteri Hivatal végzi. Az elbírálás a Rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok alapján rangsorolással történik.

 

6. Értesítés a pályázati döntésről

 A Bírálóbizottság a meghozott döntéséről 2021. október 30-ig postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

 

 

7. Az ösztöndíj folyósítása

 Az ösztöndíj a szorgalmi időszak tartamára, azaz 10 hónapra folyósítható, melynek mértéke 5.000.-Ft/hó, az összeg havonta kerül kifizetésre. A nyertes pályázókkal támogatási szerződés megkötésére kerül sor. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2021. október.

 Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és Tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

 

8. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjas köteles az Inárcsi Polgármesteri hivatalt írásban tájékoztatni az ösztöndíj folyósítását érintő változásról.

Az értesítési kötelezettséget a tanuló 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- tanulmányok halasztása;

- tanulmányok helyének megváltozása;

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;

- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

 Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit írásban kezdeményezhet és postai úton, ajánlott levélként megküldve jelenthet be az Önkormányzat felé. A lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

1. melléklet

 

NYILATKOZAT ÉLETVITELSZERŰ TARTÓZKODÁSRÓL

 

Alulírott (név) ________________________________________________________

Születési hely, idő: ____________________________________________________

Lakóhely: ____________________________________________________________

Tartózkodási hely: _____________________________________________________

felelősségem tudatában kijelentem, hogy

________________________________________________ nevű gyermekemmel, aki

_______________________ (hely) ____________________________ (idő) született,

életvitelszerűen[1] lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek[2].

 

 

 

 

Inárcs, ...............év.....................hónap..............nap

 

 

____________________________                                            ____________________________

        pályázó                                                                                   szülő/gondviselő

 

 

 

 

 

2. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

Inárcsi Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj igényléséhez

(középiskolai tanulók számára)

Pályázó neve:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcíme:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Adóazonosító jele:

Pénzintézet bankszámla-száma, amelyre a támogatás utalható1

Az előző tanév végén elért tanulmányi eredmény:

 

Elképzelései arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a településsel, segíteni az önkormányzat munkáját elsősorban ifjúsági területen2:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Inárcs, ...............év.....................hónap..............nap

……....................................................

                                                                                                                     pályázó aláírása

1 kiskorú pályázó esetén szülő/gondviselő bankszámlaszáma

2 nem minősül bírálati szempontnak, a pályázóra nézve kötelezettséget nem keletkeztet

3kiskorú pályázó esetén szülő/gondviselő

Az adatlap kötelező mellékleteként csatolni kell:

  1. állandó lakóhely igazolásául szolgáló lakcímkártya másolata
  2. iskolalátogatási igazolás
  3. az előző iskolai tanévben elért tanulmányi eredmény igazolása (bizonyítvány másolata)
  4. tanulmányi munkájára, érdeklődési területeire, tanulmányi elképzeléseire kiterjedő önéletrajz

[1]Életvitelszerű ott tartózkodásnak minősül, ha a pályázó Inárcs közigazgatási területén található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a pályázó akóhelyeként vagy tartózkodási helyeként a pályázat benyújtásának első határnapját megelőzően legalább két éve szerepel.

[2]A megfelelő rész aláhúzandó!