Hírek

Elérhetőségek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - az önkormányzat céljait elősegítő programok megvalósítására és a helyi közigazgatási területen működő szervezetek pályázott céljának megvalósításához szükséges költség támogatására.

I nárcs Nagyközség Önkormányzata

2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Telefon/Fax: (29) 370-021

www.inarcs.hu e-mail: titkarsag@inarcs.hu

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „A helyi szervezetek támogatásáról szóló 22/2007.(XII.20.) rendelete” alapján a civil szervezetek pénzügyi támogatására a megfogalmazott célok elérése érdekében

pályázatot hirdet

az önkormányzat céljait elősegítő programok megvalósítására és a helyi közigazgatási területen működő szervezetek pályázott céljának megvalósításához szükséges költség támogatására.

 

1. A pályázat célja:

A helyi civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása és a helyi civil szervezet közéletre gyakorolt hatásának növelése, a szervezetek által végzett azon közérdekű tevékenységekre, melyekkel hozzájárulnak az önkormányzati feladatok ellátásához, különösen:

- a település köztisztasági, - a környezetvédelmi, - a közművelődési és kulturális,- a sport, - a közrendvédelem

2. Pályázatot nyújthatnak be:

- társadalmi szervezetek, amelyeket a bíróság a pályázat benyújtásakor nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,

- alapítványok, közalapítványok, amelyeket a bíróság a pályázat benyújtásakor nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,

3. A pályázati anyag tartalmi kellékei:

- A civil szervezet a nagyközséghez kapcsolódó, vagy a nagyközségi lakosokat érintő programokat szervez, és az önkormányzat közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkezik, illetve helyi szervezetük az önkormányzat közigazgatási területén belül működik.

- A pályázati program célkitűzéseiben kialakított szempontok alapján a következő tevékenységek valamelyikének meg kell jelennie a pályázó célkitűzései között:

szociális tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység és ehhez kapcsolódó beszerzés és vásárlás, kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, közrend és közlekedésbiztonság védelme, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások; rendezvények szervezése és máshová nem sorolható tevékenység, illetve a fent felsorolt tevékenységek folytatásához szükséges költség.

 

4. A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb feltételek, tudnivalók:

 

- A pályázók közül el kell utasítani azt a pályázót, aki az adott évi pályázatkiírást megelőző évben

a) a pénzügyi támogatással

aa) nem számolt el határidőre,

ab) nem megfelelően számolt el,

b) a pénzügyi támogatást

ba) nem rendeltetésszerűen használta fel,

bb) nem használta fel.

- A támogatást igénylő helyi civil szervezet egyidejűleg kizárólag egy tevékenységgel összefüggő programra vagy működési költség támogatására pályázhat.

- A költségvetésben szereplő tételek kapcsolódjanak a pályázati célokhoz, külön jelölve az önrész (minimum 10%) és az igényelt támogatás összegét.

- Mellékletként csatolni kell:

a) a civil szervezet létezését bizonyító, a szervezet vezetője által hitelesített, 30 napnál nem régebbi dokumentum másolatát, (Nem szükségeltetik új bírósági dokumentum beszerzése, hanem a szervezetnél lévőt kell hitelesítenie a szervezet vezetőjének.)

b) a civil szervezet döntéshozó szerve (közgyűlés, kuratórium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozat- kivonat másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,

c) a civil szervezet regisztrálására szolgáló kitöltött Adatlapot és Űrlapot.

d) a civil szervezetnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 75.§ (1) bekezdésben megállapított kötelezettség teljesítését igazoló beszámolóját, valamint a beszámoló benyújtását igazoló bizonylatot.

e) a civil szervezet létesítő/alapító okiratát.

A pályázat hiányos benyújtása esetén a pályázó civil szervezet írásban kap értesítést a hiánypótlásról, melyet a felhívás kézbesítésétől számított 5 napon belül pótolhat. Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.

- A pénzügyi támogatásról a képviselő-testület dönt.

Érvénytelen a pályázat:

- ha nem az arra jogosult pályázó nyújtja be,

- ha a pályázat a megadott határidőn túl került benyújtásra.

 

5. A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatokat formanyomtatványon kell elkészíteni. A pályázatokat 1 eredeti példányban (másolat esetén a szervezet vezetője által hitelesített formában) kell benyújtani Inárcs Nagyközség Polgármesterének az alábbi címen:

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

(2365 Inárcs, Rákóczi út 4.)

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje:

2023. december 31.

A pályázatok postán is benyújthatók. A postára adás határideje: 2023. december 31. 24.00 óra

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy az Inárcsi Polgármesteri Hivatal 2023.12.21-31. közötti időszakban igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva lesz, az ügyintézés szünetel.

A pályázati kiírás, a pályázati űrlap és adatlap átvehető:

Inárcsi Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a www.inarcs.hu honlapról.

 

7. A nyertes pályázatot benyújtó féllel a döntést követően Inárcs Nagyközség Önkormányzata támogatási szerződést köt.

A támogatás a döntés meghozatalát követő 60. napig közzétételre kerül a www.inarcs.hu honlapon és az Inárcsi Hírmondóban az alábbi adatokkal:

- a támogatott szervezet megnevezése, a támogatás összege.

8. A projekt végrehajtásának ellenőrzése:

A támogatás felhasználását a polgármester a jegyző útján a tárgyévet követő év január 20-ig benyújtott elszámolások alapján ellenőrzi. Amennyiben a támogatást megállapító határozat más időpontot nem határoz meg, akkor a pénzügyi támogatásban részesített helyi civil szervezet a cél megvalósítását követő 60 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 20-ig köteles véglegesen elszámolni a részére juttatott forrással. Az ellenőrzési kötelezettség során a támogatott civil szervezetek 10 %-ánál tételes, helyszíni ellenőrzést végez a pályázatot kiíró.

 

További információk az alábbi telefonszámon kérhetők:

06 29 370 021, www.inarcs.hu

 

 

Várható pénzügyi keret: 7.500 000 Ft