Hírek

Elérhetőségek

Polgármesteri Beszámoló a 2014-2019-es évek beruházásairól, fejlesztéseiről, pályázatairól

Inárcs Nagyközség Önkormányzata

 

 

2014-2019

 

Beszámoló a ciklus beruházásairól, fejlesztéseiről, pályázatairól

 

Önkormányzatunk a 2014. októberétől 2019. októberéig tartó ciklusban is igyekezett minden pályázati lehetőséget megragadni. A pályázatok témaköre sokrétű, a települési rendezvényektől elkezdve a falufejlesztésig, építési beruházásig, szociális támogatásokig bezárólag. Az előző ciklusoktól eltérően azonban jelentős mértékű önerőt kellett bevonnunk a pályázatok megvalósítása érdekében. Az építőiparban bekövetkezett ugrásszerű árnövekedés, valamint a pályázatok benyújtása és a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése között eltelt hosszú hónapok alatt az építési beruházások tekintetében tapasztalható túlkereslet miatt az építési beruházások költsége jelentősen megnövekedett. Ez igen nagy terhet rótt az önkormányzat költségvetésére az elmúlt ciklus során.

 

Az alábbi összefoglaló a ciklusban benyújtott, elnyert, megvalósult, illetve még el nem bírált pályázatokról-, valamint az előző ciklusban elnyert, de a jelen ciklusban megvalósult pályázatokról ad tájékoztatást. Ezen felül az önerőből megvalósított, megvalósítani tervezett beruházásokról, önkormányzat által nyújtott támogatásokról tájékoztat.

 

2014. év

 

A ciklus első évében, amely tulajdonképpen csak néhány hónap, javarészt olyan pályázati forrásokkal tudtunk gazdálkodni, amelyekhez a kapcsolódó támogatási igény az előző ciklus során került benyújtásra.

 • Rendkívüli önkormányzati támogatás jogcímen az iskola működtetésének finanszírozására, élelmiszerbeszállítók felé fennálló tartozás kiegyenlítésére, a közüzemi díjakban felhalmozódott hátralék-, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására pályáztunk sikeresen.
 • Tüzelőanyag pályázat során 142m3 keménylombos tűzifát tudtunk a szociálisan rászorult háztartások között kiosztani
 • -„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat támogatását 2014 őszén a Tájház udvarára szervezett rendezvény költségeire fordítottuk.

1

 • Szintén 2014-ben nyújtottunk be támogatási igényt Közbiztonság fejlesztése tárgyú pályázaton, amelyet egy 9 kamerás térfigyelő rendszer kiépítésére fordítottunk volna, valamint az Önkormányzati fejlesztések c. pályázati kiírás szerinti támogatásból a Főzőkonyha épületének felújítását valósítottuk volna meg, ám ezeket a támogatási kérelmeket elutasították.

 

2015. év

 

A ciklus második évében leginkább a szociális célú támogatások terén pályáztunk sikeresen.

 • Tüzelőanyag pályázaton 117 m3 keménylombos tűzifa megvásárlására elegendő támogatást nyertünk el
 • Rendkívüli szociális támogatás jogcímen a települési támogatások nyújtásához szükséges pályázati forrás került biztosításra, amelyből lakhatási-, gyógyszer-, és temetési támogatás költségeit finanszíroztuk.
 • A Köznevelési intézmények működtetés vállalásával kapcsolatos támogatási kérelmünk szintén pozitív elbírálásban részesült
 • Rendkívüli önkormányzati támogatás jogcímen az iskola-óvoda működtetési költségeinek finanszírozására, a szociális és kulturális feladatok ellátására, valamint településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások fedezésére több mint 5 millió forintot tudtunk fordítani az önkormányzatot megillető állami normatíván felül.
 • Rendkívüli szociális támogatás pályázati forrásából másodjára is részesültünk támogatásban, amit a pályázott célra használtuk fel.
 • A könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásból befolyt összeget a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár fejlesztésére fordítottuk.

 

1

 

1 

 • KEOP-1.3.0/09-11-2013-0037 Inárcs község ivóvízminőség javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása 2015-ben fejeződött be.  Az ammóniumtartalom csökkentése, valamint az ivóvízrendszer további korszerűsítése érdekében az Inárcsi önkormányzat pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv keretén belül, amely során a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0037 azonosító számú projekt 198 millió 277 ezer 999 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.Az összesen 223 millió 200 ezer forint összértékű beruházás szeptember 2-án kezdődött meg fizikailag. A kivitelezés első szakaszában mintegy 160 négyzetméterrel kibővítették az inárcsi vízműtelep műszaki épületét, amelybe az ivóvíz ammóniumtartalmának csökkentését szolgáló szűrő- és vízkezelő, valamint vegyszeradagoló berendezéseket építették be. Ezzel párhuzamosan a kivitelező Hidrofilt Kft. 2300 folyóméter ivóvízvezetéket épített, amellyel összekötötték a végpontokat és körvezetékesítették a rendszert. Az év elején a helyszínre szállították az új, az előzőhöz képest dupla kapacitású víztorony elemeit, amelyet a helyszínen szereltek össze és állítottak fel. A kétszáz köbméteres tározó biztonságosan biztosítja majd a nagyközség vízigényét a nyári időszakokban is. Mindezek mellett megújult a vízműtelep irányítástechnikája, a vezérlés új számítógépet kapott. A beruházás kapacitás bővítéssel járt, hosszú távon megoldódott Inárcs nagyközség ivóvízellátása, növekedett a lakosság komfortérzete és a település tőkevonzó képessége.

1

 

1

 • 2015-ben ismételten támogatási kérelmet nyújtottunk be a Főzőkonyha felújítására, a Konyhafejlesztési támogatás című pályázati kiírás szerint, azonban igényünket elutasították. Pályázati forrásból terveztük megvalósítani a Tűzoltó utca aszfaltozását, azonban az Önkormányzati fejlesztések című pályázat során támogatást erre a célra nem nyertünk el.

 

2016. év

 

A 2016-os év az elnyert pályázati források tekintetében a ciklus egyik legsikeresebb éve volt, habár a Rendkívüli Önkormányzati támogatás jogcímen benyújtott támogatási kérelmünk, melyet a felhalmozott szállítói kiadások teljesítésére fordítottunk volna, elutasításra került.

2 

Ebben az évben két meghatározó beruházás megvalósítására nyertünk jelentős mértékű anyagi forrást.  

 • 2016-ban adásvételi szerződést kötöttünk a dr. Enzsöl Csaba háziorvos tulajdonában lévő Kastély utcai rendelő épületére vonatkozóan. A bruttó 16 millió forint összegű vételárat az önkormányzat saját költségvetéséből, éves egyenlő részletekben, 2019 júliusában maradéktalanul megfizettük, így a rendelő épülete az önkormányzat tulajdonába került.
 • Az Önkormányzati Fejlesztések 2016 pályázati kiírásra benyújtott támogatási kérelmünk is pozitív elbírálásban részesült, így 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a Tűzoltó utca útburkolatának felújítására, melyhez 3.196.504 Ft. saját forrást biztosítottunk.

 

1 

Ebben az évben valósult meg a ciklus egyik legnagyobb, áthúzódó beruházása is.

 • KMOP-4.6.1-11-2012-0055 Boglárka Néphagyományőrző Óvoda kapacitásbővítése Inárcson

A pályázat benyújtása az előző ciklusra, 2012-re nyúlik vissza. A beruházás teljes költsége 195.111.695 Ft, melyből 185.356.110 Ft támogatást nyertünk el.

A folyamatosan növekvő lakosságszám az óvodás korú gyermekek létszámának folyamatos növekedése azt eredményezte, hogy a meglévő két telephelyű óvoda 5 csoportjában a gyermek létszám a törvényben meghatározott maximális keretet folyamatosan kimerítette ezért szükségessé vált bővíteni.

A Boglárka Óvoda addigi két telephelye nem volt alkalmas a bővítésre, így egy új feladat ellátási hely létesítése vált szükségessé. Az új óvoda épület a Tűzoltó és a Traktor utca által közrezárt területen, a Széchenyi téren került megépítésre. Az új épület három csoportszobával bővíti a Boglárka Óvoda kapacitását, a fejlesztés eredményeként egészséges, motiváló környezetet teremt az óvodás korú gyermekek számára az optimális térigény biztosításával, a természet-közeli nevelés feltételeinek megteremtésével. Az intézményben három csoportszoba –melyből kettő összenyitható-, szép nagy tornaterem, fejlesztőszoba, sófal, nevelői szoba, titkárság, vezetői iroda kerültek kialakításra, ezen felül gyermeköltözők, mosdók, tálaló konyha találhatók benne. Udvara új, modern játékokkal van felszerelve. Elkerített tankert rész és sportudvar egyaránt rendelkezésre áll. A székhely intézmény így alkalmassá vált arra, hogy nagyobb közös rendezvényeknek is otthont adjon.

 

9

  3

 

2 

2017. év

 

2017-ben, az előző évekhez hasonlóan, az alábbi célokra pályáztunk sikeresen:

 • Rendkívüli önkormányzati támogatás, melyből kártyaolvasó eszközöket vásároltunk.
 • Rendkívüli szociális támogatás, amelyet a települési támogatásokra fordítottunk.
 • Tüzelőanyag pályázat összegéből 114m3 keménylombos tűzifát osztottunk szét a jogosult háztartások között
 • A Rákóczi út szilárd burkolatának szélesítésére és felújítására 15 millió forint támogatást nyertünk el, melyből az érintett útszakasz felújítását még abban az évben el is végeztük.

2
 

2018. év

 

2018-ban valósult meg a legtöbb, már korábban említett építési beruházás, így egy igen mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. A megvalósítási szakaszba lépett pályázatokon túl azonban továbbra is igyekeztünk minden lehetőséget megragadni.

Sikeresen pályáztunk:

 • Téli rezsicsökkentés jogcímen, amely összegből 106 háztartás részesült tűzifa vagy brikett tüzelőanyagban.
 • Tüzelőanyag pályázat során elnyert forrásból 151 m3 keménylombos tűzifát vásároltunk, és osztottunk szét a háztartások között.
 • Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és könyvtár vásárolt berendezési tárgyakat.
 • Önkormányzati étkeztetési fejlesztések jogcímen sok éves törekvésünk ért révbe. A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha főzőkonyhájának korszerűsítésére 40.000.000 Ft vissza nem térítendő központi költségvetési támogatást nyertünk el az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” című pályázati felhívás alapján. Az önkormányzat 11.441.061 Ft összegű önerő biztosítását vállalta. Terveink szerint a támogatási összegből jelen beruházás során belső átalakításra, a fűtés- és elektromos hálózat, valamint a víz-és csatornarendszer korszerűsítésére, szellőrendszer kiépítésére, belső nyílászárók és padlóburkolatok cseréjére, festés-mázolási munkálatokra kerül majd sor. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyamatban van, a beruházás megvalósítását a jövő év nyarára tervezzük.
 • Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímén 15 millió forint támogatást nyertünk el, amelyet még a pályázat benyújtásának évében a József utca (Rákóczi utca és Kastély utca közötti szakasz) valamint a Kastély utca folytatása a Tűzoltó utcáig útburkolat felújítására költöttünk.

1

 • A KEHOP.-5.2.0-9-2016-00127 kódszámú, „Energetikai korszerűsítés Inárcs önkormányzati tulajdonú épületein” címet viselő beruházásra 113.238.526 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. A beruházás megvalósítására 2018.-ban került sor, addigra befejeződtek Inárcs Nagyközség önkormányzati tulajdonú épületeinek épületenergetikai korszerűsítései. A beruházás teljes költsége 132,59 millió forint volt, melyet az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával valósítottunk meg, ugyanakkor az építőiparban bekövetkezett áremelkedések miatt az eredetileg 100%-os intenzitású támogatáshoz (3.834.130. Ft önerő biztosítását vállaltuk a pályázat benyújtásakor, ám ez nem elszámolható költség, az intenzitás mértéke így számítandó) közel 20 millió forint saját forrást kellet bevonnunk, hogy a beruházás megvalósulhasson. 2018-ra így elkészült az Inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola Fekiács úti telephelye, a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda József úti telephelye és Konyha valamint az iskola Cziffra György Zeneiskola által használt épületének épületenergetikai korszerűsítése, melynek célja az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, valamint a hőveszteség csökkentése volt.

A munkálatok során, az épületeken a külső nyílászárókat korszerű műanyag nyílászárókra cserélték, valamint utólagos homlokzati és födém szigetelés került az épületekre. Továbbá két intézményen napelemes rendszer került kiépítésre. Az érintett épületek egységes arculatot kaptak, a külső színezésnek köszönhetően. A munkálatok végeztével Inárcs Nagyközségnek négy olyan intézményi épülete lett, amely megfelel a mai energetikai előírásoknak és környezetvédelmi szempontoknak. Mindez nemcsak a fenntartási költségekben tükröződik majd, hanem sokkal komfortosabb környezetet is biztosít, a megújult homlokzatok pedig a településképet is javítják.

1

   1

   11

 

 • Támogatási kérelmet nyújtottunk be a felsoroltakon kívül Önkormányzati fejlesztések jogcímen a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására, valamint Belterületi Útfejlesztésre, melynek során a Napsugár köz, Harmat köz, Harmat utca, Fenyves utca, Május 1 utca valamint az Akácfa utca aszfaltozását terveztük, azonban mindkét pályázatunkat elutasították.

3 

 • A PM_ONKORMUT_2016/56 kódszámú pályázat kiírás alapján a Napsugár utca szilárd burkolattal történő kiépítésére 31.996.938 Ft vissza nem térintendő támogatást nyertünk el, melyhez 1.684.049 Ft önerő biztosítását vállaltuk. A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, a „Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések” előirányzat terhére került megvalósításra, 95%-os támogatás intenzitás mellett 2018-ban. A beruházás a PM_ONKORMUT_2016/56 azonosítószámú „Inárcs belterületi útfejlesztése” elnevezésű projekt keretében, bruttó 31.996.938,- Ft összegű támogatással készült el. A fejlesztésnek köszönhetően az Inárcs belterületén található, lakóutcának minősülő Napsugár utca 649,47 m hosszúságban szilárd útburkolatot kapott, emellett az utcában 732 m hosszúságban földmedrű szikkasztó árkok kerültek kialakításra, megoldva ezzel a régóta gondot okozó csapadékvíz elvezetés problémáját. A projekt keretében jelzőtáblák is kihelyezésre kerültek a közlekedés biztonságának növelése érdekében.

2

 • A Család-és gyermekjóléti szolgálat biztosításához szükséges ingatlant megvásároltuk. A korábban orvosi rendelőként működő épületet részben saját forrásból, részben az EMMI támogatásából tudtuk megvásárolni, 10 millió forint önerő felhasználásával 2018-ban. A ciklus végére elmondhatjuk, hogy nem csak megépült az új egészségház, de önkormányzati tulajdonba került az Ady Endre utca sarkán található orvosi rendelő, illetve a Kastély utcai rendelő is.

 

2019. év

 

Az idei évben az előző évekhez képest kevés olyan pályázati lehetőség volt, amelyet be tudtunk volna nyújtani. A Magyar Falu Program keretében jelenleg előkészítés alatt van a temető útfejlesztése, bruttó 5 millió forint támogatási összeg reményében, melyből a temető úthálózatának egy részét tudnánk felújítani, térkővel burkolt út formájában.
Benyújtásra került a Tüzelőanyag pályázat, 310 m3 keménylombos tűzifa megvásárlására, melynek elbírálása folyamatban van.

1

 • Építési beruházások tekintetében az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_EUALAPELLATAS_2017 kódszámú pályázati konstrukcióra 80.390.153 Ft támogatást nyertünk, melyből komplex egészségügyi alapellátást nyújtó központ kialakítása valósult meg. A pályázat benyújtása 2016-ban történt, a támogató döntést 2017-ben kaptuk kézhez, a megvalósítás pedig 2019. márciusában kezdődött. A beruházás megvalósításához szükséges önkormányzati forrás mértéke 38.223.866 Ft lett. Az építőiparban bekövetkezett ugrásszerű árnövekedés következtében az eredetileg, a pályázat benyújtásakor vállalt 4,2 millió forintos önerő a közbeszerzés lezárultáig 28 millió forintra emelkedett, a beruházás befejeztéig pedig újabb 10 millió forint bevonása vált szükségessé. A kivitelezés szerződés szerint 2019.augusztus 31.-ig befejeződik, ezután az egészségházban továbbra is a védőnői és fogorvosi ellátás, valamint a Dr. Barta Zsuzsanna által biztosított háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, iskola egészségügyi ellátással kiegészítve kap helyet. Az elkészült új épület funkcióját tekintve minden igényt kielégít. A ciklus végére elmondhatjuk, hogy Önkormányzatunk –ami korábban egyetlen egészségügyi intézménnyel sem rendelkezett- 2 egészségügyi ellátásra alkalmas és 1 szociális feladat ellátását biztosító épülettel rendelkezik.

1

   11

Pályázat benyújtása nélkül kaptunk 1,15 millió forintot a Tanyagondnoki program támogatására.

A kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható, pályázati forrásból elnyert támogatást a köztisztviselői illetményalap összegének kiegészítésére használjuk fel.

 

Kizárólag önerőből megvalósított fejlesztések 2014-2019

 

 • Önerőből, és a lakosság összefogásából játszótér épült a Széchenyi téren.

 

2016. augusztus 12-én ünnepélyes keretek között adtuk át az új játszóteret. A lakosság régóta sürgette a játszótér megépítését, hiszen a régi már alkalmatlan volt a használatra. Az önkormányzat önerőből nem tudta volna megvalósítani ezt a beruházást, ilyen jellegű pályázati lehetőség pedig nem volt meghirdetve. Látva a sürgető problémát Volf Ferenc képviselő felajánlotta tiszteletdíját erre a célra, innen indult a gyűjtés. Mindösszesen 1.360.000 Ft érkezett felajánlásokból, valamint 10 millió forint az Önkormányzat költségvetéséből. Az igazi öröm az volt, hogy a lakosság nagy része megmozdult, és fontosnak érezte azt, hogy támogassák a játszótér megépítését. Sok helyi vállalkozó kapcsolódott be a munkába, és legtöbben kedvezményes áron, vagy ingyen végezték el az általuk megoldandó feladatot. Farkas Ágnes helyi kertépítő vállalkozó tervezte meg a játszóteret, a földmunkákat Varga Zsolt, a Subi-Dubi Kft. ügyvezetője végezte. A kivitelező a Nonprofit Kft. volt, Talapka Gábor vezetésével. A kerítés és a padok kihelyezésében Szarka József, az Önkormányzat „örökös ezermestere” tevékenykedett. A kőműves munkák és a térkő lerakása Ambrus Tamás munkáját dicsérik. Minden feladatban volt adomány, sok munka, és nem maradt el az eredmény. Elkészült az új játszótér, ami azóta is naponta sok-sok gyerek önfeledt szórakozását szolgálja.

2

 • TAO pályázat önerejének finanszírozása, 2018-2019

 

1

Az elmúlt két évben az Inárcsi Vasas SE benyújtotta Sportfejlesztési Programját a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, melyet jóvá is hagytak. Mindkét évben nagyságrendileg 40 millió forint összértékű beruházásról beszélhetünk, melyhez Önkormányzatunk a Képviselő-testület döntése alapján a szükséges önerőt biztosította. A két év alatt mindösszesen 23 millió forinttal támogattuk a Sportfejlesztési Program megvalósítását.

Így épülhetett meg a mobil-lelátó, a műfüves kispálya-palánkkal, valamint a sportpálya kerítése. Eszközbeszerzés keretében fűnyíró traktort vásárolt az egyesület adapterekkel, hótoló lappal, gyepszellőztetővel és trágyaszóró kocsival, valamint egy 9 személy szállítására alkalmas kisbuszt. Kiépítették a hangosítás, mely azon túl, hogy a sportrendezvényeink alkalmával segítséget nyújt, szükség esetén az Önkormányzati rendezvényekre is rendelkezésünkre bocsátják. Hasznos és fontos beruházás továbbá a Sportpálya (és közvetlen környezete) bekamerázása is. Ezen felül utánpótlás sportszerek, sporteszközök, labdák, mezek megvásárlására, valamint személyi juttatásokra, bérfizetésre fordították az összeget. A vagyoni érték, mely Inárcs Nagyközség Önkormányzatának vagyonát gyarapítja, mindkét évben 30 millió forintos nagyságrendet képvisel.

11 1 1

 • Somogyi Béla utca szilárd burkolatának kiépítése

 Útépítési, illetve felújítási beruházások javarész pályázati forrásból történtek, kivételt képzett ez alól a Somogyi Béla utca. Habár a PM_ONKORMUT_2016/56 azonosító számú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című konstrukció benyújtásakor e két utcára egyszerre pályáztunk, támogatást csak a Napsugár utcára nyertünk. A Somogyi Béla utca aszfalt burkolatának kiépítését így teljes egészében az Önkormányzat önerőből finanszírozta, mindösszesen bruttó 33.963.603 Ft értékben.

1

 

 • Vízhálózat Bővítés „Bucka” településrészen

Inárcs történetének eddigi legnagyobb volumenű önerős beruházásáról beszélhetünk, hiszen a településrész vízellátása- pályázati forrás hiányában- kizárólag önkormányzati forrásból valósul meg, előreláthatólag közel 50.000.000 Ft értékben, mely összeg Inárcs Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

E feladatkörben a Fecske utca, Virág utca, Erdősor utca, Szilvafa sor és Pótharaszti utca komplett ivóvízellátó vezetékrendszere, összesen kb. 3000 folyóméter hosszúságban, a meglévő rendszerre csatlakozva épül meg, ezen kívül 20 darab tűzcsap is kialakításra kerül.

 A „Bucka” településrész ivóvízzel való ellátottsága ezzel megoldottá válik. Terveink szerint a beruházás Szeptember elején megkezdődik.

 

 • Rendszámfelismerő kamerarendszer létesítése, a meglévő kamerák integrálásával

1

A rendszámfelismerő kamerarendszer kiépítése bruttó 4.900.000 Ft értékben, önerőből valósult meg.

2

A komplex kamera rendszer hat darab új rendszámfelismerő kamera telepítésével valamint, a meglévő kamerák integrálásával jött létre. Jelen beruházás során integrálásra került a P+R parkoló, a kamaszpark, valamint a játszótér meglévő kamera-rendszere, illetve az alábbi helyekre kerültek a rendszám-felismerő eszközök:

 - Bevezető az M5 felől

- Északi kapu (Ócsa felől)

- Vasúti átkelő (Észak)

- Vasúti átkelő (Dél)

- Központ

- Erdősor utca.

2

 • A ciklus során önerőből megvalósított kisebb volumenű fejlesztések:
 • Murvás parkoló és kerítés építése a Polgármesteri Hivatal előtt
 • Kastély utcai orvosi rendelővel szembeni murvás parkoló kialakítása
 • Dózsa tér melletti murvás parkoló kialakítása

2  

Összegzés

Útépítés:

Az elmúlt 5 év során egyik legfőbb célkitűzésünk volt a település belterületi útjainak szilárd burkolattal történő kiépítése. Ennek érdekében minden rendelkezésre álló pályázati lehetőséget megragadunk.  Sikeres pályázatainknak köszönhetően az alábbi utcák útépítése, útfelújítása készült el: Napsugár utca, Rákóczi út, Kastély utca, József utca, Tűzoltó utca.

A Képviselő-testület döntése alapján a Somogyi Béla utca aszfaltozása, 33,9 millió forint értékben, önerőből valósult meg.

Terveink között szerepelt a Harmat utca, Harmat köz, Napsugár köz, Május 1 utca illetve Akácfa utca aszfaltozása. Ennek megvalósítása érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be mindösszesen 150.000.000 Ft értékben a PM_ONKORMUT_2018 kódszámú, belterületi útfejlesztés pályázati kiírásra, azonban kérelmünket elutasították.

 

A ciklus során 5 utcát érintő úthálózat fejlesztést valósítottunk meg, mindösszesen 104.259.561 Ft értékben.

 

Intézményfejlesztés:

Az elmúlt években minden közintézményünk – a polgármesteri hivatal épületét kivéve – megújult.

Új telephellyel bővült a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha a Széchenyi téren, majd megépült mellette az új játszótér is.  

A KEHOP.-5.2.0.-9-2016-00127 kódszámú energetikai pályázat során a Tolnay Lajos Általános Iskola Fekiács úti telephelye, A Boglárka Néphagyományőrző Óvoda és Konyha Fekiács úti telephelye, a Főzőkonyha épülete, valamint a Zeneiskola is felújításon, energetikai korszerűsítésen ment keresztül.

Az új Egészségház kivitelezése augusztus végére befejeződik. A Kastély utcai orvosi rendelő épülete önkormányzati tulajdonba került. A Rákóczi út és Ady Endre utca sarkán található volt orvosi rendelő épületét megvásároltuk.

 

Intézményfejlesztésre az elmúlt 5 évben mindösszesen 497.045.264 Ft-ot fordítottunk.

Vízhálózat fejlesztés, bővítés:

Inárcs község ivóvízminőség javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása 2015-ben fejeződött be, az idei évben pedig elkezdődik Bucka településrész vízhálózat bővítése. Ezekre a beruházásokra mindösszesen 273 millió forintértékben valósultak meg, illetve valósulnak meg a jövőben 50.000.000 Ft önerő bevonásával.

A beszámoló mellékeltként csatolásra került a ciklust érintő pályázatok részletes adatait, az önkormányzat vagyonának gyarapodását és a pályázatok megvalósításához kifizetett önerők teljes összegét tartalmazó táblázat.

 

12222

 

dr. Gál Imre

polgármester

 

 

Csatolmány(ok):