Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a Magánszemélyek Kommunális adójával kapcsolatban

 

Magánszemélyek Kommunális adója

A Magánszemélyek kommunális adóját érintő adatbejelentést minden év. január 15-ig kell megtenni az adóhatóság felé!

A Földhivataltól kapott földkönyv alapján évente az adótárgyakra vonatkozóan adóellenőrzést hajtunk végre, ugyanis az ingatlanszerzés nem kerül át az adóhatósághoz automatikusan.

Adatbejelentés szükséges hozzá!
 

A kommunális adó célja nem a vagyontárgy, az ingatlan (építmény, telek) adóztatása, hanem a települési önkormányzat által biztosított kommunális szolgáltatáshoz való - az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez, az adózó teljesítőképességéhez, valamint a helyi sajátosságokhoz igazodó - közteherként hozzájárulás.

2008 január 01-től hatályos Inárcs Község Önkormányzatának 14/2007. (XI. 29.) számú rendelete, amely a magánszemélyek kommunális adójáról szól.

A rendelet kimondja, hogy  adóköteles az önkormányzat illetékességi területén:

a) a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény),

b) építési tilalommal nem terhelt beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek),

c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a fent megjelölt építmény vagy telek tulajdonosa, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik.

Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik/amelyek a kommunális adó alanyának minősülnek és a tulajdonukban álló, illetve a vagyoni értékű jogukkal terhelt ingatlan fekvése a község közigazgatási területén található. 

Az kommunális adó-kötelezettség kapcsán az ingatlan tulajdonosának azt a kell tekinteni, aki az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – amelynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Ez alól kivétel, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét.

Kommunális adóban lehetőség van arra is, hogy ha egy ingatlan után egyidejűleg több személy adóalanyisága fennáll, akkor közülük – a többiek által erre felhatalmazott – egyik adóalany „tartsa a kapcsolatot” az önkormányzati adóhatósággal, azaz ez az egy, a többi adóalany által megbízott adóalany nyújtsa be az adótárgyra vonatkozó adóbevallást.

Ezen esetekben ezek a személyek írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásukban az adóalanyisággal, kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost vagy a vagyoni értékű jog jogosítottjai közül egy személyt is felruházhatnak. 

Ez a lehetőség azonban csak akkor áll fenn, ha a megállapodásban valamennyi tulajdonos (vagyoni értékű jog jogosítottja) részt vesz.

Az önkormányzati adóhatóságnál már jó ideje, minden helyi adóügy online is intézhető, amihez a magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra van szükségük (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány). Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás amellett, hogy napjaink alapvető elvárása, jelentősen gyorsítja is a kommunikációt az ügyfél és az 

Az Elektronikus önkormányzati portálon /https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitólap/ az adóbevallási, adatbejelentési információk menüpontban lehetősége nyílik arra, hogy az adott település Önkormányzatnál, a nyilvántartott helyi adó adatbejelentéseit lekérdezzék, illetve megtegyék.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban történő változás átvezetés nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést. Mivel az adónem ún.„kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Olyan magánszemélyek – akik nem választják az elektronikus kapcsolattartást - használhatják az önkormányzati adóhatóság honlapjáról letölthető „Kommunális adatbejelentési” nyomtatványt is.

Az adómentesség 

 Adómentes

a) az építési tilalom alatt álló telek, a tilalom hatálya alatt,

b) az önálló beépítésre nem alkalmas terület, amennyiben az nem rendelkezik érvényes beépítési előírásokkal,

c) a 65 éven felüli nyugdíjas, a tulajdonában lévő egy lakás illetőleg ingatlan után, azon év január 1. napjától, amikor betölti a 65. életévét, amennyiben nem él egy háztartásban más keresőképes személlyel,

d) a legalább 50-79%-os vagy az ennél súlyosabb fokú össz-szervezeti egészségkárosodású személy, illetőleg akinek a családjában 80%-ot elérő vagy az azt meghaladó össz-szervezeti, egészségkárosodást szenvedett eltartott van,

E) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum alatt van.

(2) 4 Mentesül a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól az a személy, aki az Inárcs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályiról szóló 2/2023 (I.26.) önkormányzati rendelet ezen az alapján a következő ellátások valamelyikében részesül:

(2a) 5 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

(2b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

(3) A mentességek egy adózó esetében csak egy adótárgyra vonatkozóan adhatók


Felhívjuk figyelmét azon adózóknak is, akik mentességre jogosultak és nem teljesítették bevallási kötelezettségüket, hogy a mentességre jogosító körülmény fennállásától függetlenül kötelesek a nyomtatványt eljuttatni hozzánk. 

A bevallással egyidejűleg küldjék meg a mentességre jogosító dokumentumok (nyugdíjszelvény, jövedelemigazolások…) másolatát is.

Az adózó adófizetési kötelezettségét minden év március 15-ig és szeptember 15-ig teljesítheti késedelmi pótlék mentesen.

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 2012. január 01-től 12.000.- Ft/év.(6000 Ft/ félév-03.15/09.15)

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet teljes szövegét a www.inarcs.hu oldalon olvashatják.

Nyomtatványokat a www.inarcs.hu nyomtatványok fül alatt, valamint az Önkormányzatnál személyesen is kérhető.