Hírek

Elérhetőségek

Naperőmű szerződései

TÁJÉKOZTATÓ A NAPERŐMŰ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEIRŐL

 

 

Az EZRT-SOLAR FINANCE Kft. és a VIRGIN SOLAR Kft. 2 db egyenként 49,9 MW beépített kapacitású fotovoltaikus naperőművet tervez telepíteni a település külterületén, amelyek összes területigénye 156,26 hektár. A két naperőmű egy közös transzformátorállomáson keresztül fog csatlakozni a MAVIR ócsai alállomásához.

A beruházás rendkívül jelentős mértékben hozzájárul az önkormányzat fejlesztési céljaihoz, és az ezekhez szükséges forrást teremti elő Inárcs nagyközség hosszú távú jövője számára.

Ezért az önkormányzat képviselő-testülete a 33/2019. (I. 30.) Kt. határozatával támogatta a két naperőmű park létesítését, a beruházás megvalósításának tervezett helyszínét, valamint ennek szerepeltetését a településrendezési eszközökben.

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök elfogadásához szükséges alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeket, köztük a településszerkezeti terv módosítására vonatkozó határozati javaslatot [153/2019. (IX. 10.) Kt. határozat], valamint a helyi építési szabályzatot módosító rendelettervezetet [10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelet] a 2019. szeptember 10-én megtartott ülésén elfogadta (a teljes dokumentáció jelenleg is elérhető itt: https://inarcs.asp.lgov.hu/inarcs-nagykozseg-telepulesrendezesi-eszkoze…). Ezzel a beruházás jogi megvalósítását a képviselő-testület véglegesen lehetővé tette.

Jelenleg a beruházás végleges környezetvédelmi engedéllyel, végleges fakitermelési engedéllyel, továbbá nem végleges létesítési engedéllyel rendelkezik.

 

A beruházás a naperőmű parkkal kapcsolatos településrendezési és támogatási szerződések jóváhagyását és hatályba lépését követően vált megvalósíthatóvá, amely szerződések ugyan üzleti titok hatálya alá tartoztak, azonban a beruházó a szerződésekben foglalt adatokra vonatkozóan, mint az üzleti titok jogosultja időközben felmentést adott.

Így a közjegyzői okiratba foglalt településrendezési és támogatási szerződéseket nyilvánosságra hozhattuk, amelyek elérhetők a csatolmányban.

A szerződéseket – a beruházás volumenére és a várható jelentős adóbevétel biztosítására tekintettel – igyekeztünk az elérhető legmagasabb szakmai színvonalú jogi és adószakértő személyek bevonásával elkészíttetni, így az okiratok tartalmukat és közjegyzői okiratba foglalt végrehajthatósági fokozatukat illetően, a jog által meghatározott kereteken belül, a lehető legnagyobb garanciát jelentik az önkormányzat számára.

 

A szerződések lényeges tartalmát röviden a következőkben foglalhatjuk össze:

 1. Beruházók a Beruházás és a Csereerdősítés, valamint a Védelmi Eszközök/Intézkedések megvalósításával, az Elvárt Bevétel Önkormányzatnak történő legalább az Időtartam alatti megfizetésével, valamint a Naperőmű működtetésével hozzájárul az Önkormányzat fejlesztési céljaihoz, és az ezekhez szükséges forrást teremti elő Inárcs Nagyközség számára.
 2. A Beruházás a hatályos jogszabályok szerint Inárcs Nagyközség részére jelentős, kiszámítható új iparűzési adó többletbevételt eredményez. A helyi iparűzési adó alapját és az iparűzési adó mértékét a Beruházó által az Önkormányzat részére átadott és a Szerződés mellékleteként csatolt, Beruházó által készített becsült, de a Szerződés szerint meghatározott elvárt minimális értékeként közösen elfogadott 25 évre kiterjedő működtetésre szóló Kimutatás támasztja alá.
 3. A Kimutatás szerint 2045-ig az iparűzési adó elvárt bevételének összege meghaladja a 2,4 milliárd forint összeget. Tehát a naperőművek termelésének kezdetétől átlagosan évente minimum 96 millió forint többletbevétellel számolhat az önkormányzat.
 4. A szerződések szerint a Beruházó által az Önkormányzat részére éves szinten legalább a Kimutatás alapján meghatározott adó (a továbbiakban: Elvárt Bevétel) minimálisan teljesítendő.
 5. A Beruházó kötelezettséget vállalt arra, hogy amennyiben az adott tárgyévre vonatkozó, a Kimutatásban rögzített Elvárt Bevételt nem éri el a Beruházó által benyújtott Adóbevallás szerinti helyi iparűzési adóbevétel, úgy az Elvárt Bevétel erejéig támogatás jogcímén kiegészíti az adott tárgyévben meghatározott/bevallott/megfizetett helyi iparűzési adó összegét (a továbbiakban: Támogatás).
 6. Beruházó a következő esetekben is köteles az adott tárgyévben meghatározott/bevallott/megfizetett helyi iparűzési adó összegét oly módon kiegészíteni, hogy annak összege elérje az Elvárt Bevétel összegét:
 1. ha Beruházó az Időtartam alatt tárgyi vagy alanyi adómentességet kap; vagy
 2. a helyi iparűzési adó, mint adónem az Időtartam alatt megszűnik; vagy
 3. a Beruházó által folytatott tevékenység a szabályozás változása miatt kikerül a helyi, az Önkormányzat által az Önkormányzat részére beszedhető adók hatálya alól.

Ezekben az esetekben Beruházó az Időtartam alatt évente az Elvárt Adóbevételnek megfelelő összegű támogatást nyújt az Önkormányzatnak.

 1. Beruházó kötelezettséget vállal az Önkormányzat felé a Településrendezési Eszközök Módosítása miatt keletkező esetleges kártalanítási igények Önkormányzat részére történő megtérítésére (Kártalanítás).
 2. A Partnerségi Egyeztetés kapcsán Felek módosították a partnerek kérésének eleget téve a partnerségi dokumentációban szereplő szabályozási terv tervezetét oly módon, hogy minden védendő hasznosítású, azaz idegenforgalmi, vendéglátó vagy lakó funkciót befogadó ingatlanok irányába a szabályozási terven jelölt helyen 10 méter szélességben telken belüli védőfásítás telepítését írta elő a Beruházók számára a Településrendezési Eszközök Módosítása szerint olyan telepítési megoldással, amely korlátozza a Naperőmű láthatóságát a Beruházás teljes üzemelési Időtartama alatt. Ennek, valamint a Partnerségi Egyeztetésnek megfelelően Beruházó - köteles a takarófásítás gondozási, fenntartási és - szükség szerint - újratelepítési kötelezettségének eleget tenni, illetve ezen kötelezettség teljesítését Önkormányzat megköveteli a Naperőművek mindenkori üzemeltetőitől is. A védő zöldsávok mentén továbbá garantálni kell a Beruházónak azt, hogy a Naperőművet határoló kerítéseket a Fejlesztési Területen belüli zöldsávok belső oldalán helyezi el (a jelen pontban foglalt kötelezettségek együttesen: Védelmi Eszközök/Intézkedések).
 3. Amennyiben az Üzemeltetést érintő felfüggesztés, halasztás időtartama az 5 (öt) évet meghaladja vagy egymást követően két alkalommal történik meg és ha a Beruházó arról tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy nem kívánja az érdekkörében felmerülő okból a Naperőművet tovább üzemeltetni, vagy annak üzemeltetése bármilyen okból Beruházónak felróható okból meghiúsul a Fejlesztési Területen, úgy az Önkormányzat jogosult a Szerződés Beruházónak felróható okból történő meghiúsulása miatt a Szerződéstől elállni vagy azt felmondani, mely esetben Beruházó köteles az Önkormányzat Szerződésből fakadó minden hitelt érdemlően igazolt közvetlen és tényleges kárát az teljes körűen megtéríteni, valamint 250.000.000,- Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint összeget, mint meghiúsulási kötbért megfizetni (Meghiúsulási kötbér).
 4. Az Önkormányzat a 98/2019. (VI.26.) Kt. határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a tulajdonában lévő Inárcs 080/6 hrsz-ú területből a vonatkozó szabályozási terv tervezete szerint lehatárolt 13,81 ha nagyságú területen, továbbá a 044/12 hrsz-ú ingatlan teljes, 1,2830 ha nagyságú területén a Beruházó megvalósítsa a Csereerdősítést. Ezek a területek továbbra is önkormányzati tulajdonban maradnak, a Csereerdősítés keretében telepített fák is Önkormányzati tulajdonba kerülnek. A Csereerdősítést a Beruházó díjmentesen végzi el. A két hivatkozott önkormányzati tulajdonú területtel kapcsolatban a Beruházó kötelezettséget vállal az erdészeti hatóság előírásainak megfelelő Csereerdősítés megvalósítására, amelyre 5 év garanciát vállal.

 

dr. Gál Imre

polgármester

A naperőmű szerződései elérhetők itt: